Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Goed bestuur, interne toezicht en medezeggenschap zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Samen met onze zorgprofessionals werken we dagelijks aan het realiseren van onze doelstellingen, en het verkrijgen en behouden van maatschappelijk vertrouwen.

Bestuur

Foto Astrid
Per 14 november 2022 is Astrid-Odile de Visser de bestuurder van Korian Nederland. De laatste 11 jaar was zij bestuurder van Interzorg Noord-Nederland. Daarnaast heeft Astrid twee commissariaten in de zorg en financiële sector. Na jarenlange (internationale) ervaring in de zakelijke dienstverlening en verzekeringssector, vervult Astrid sinds vijftien jaar directie- en bestuursfuncties in de GGZ en ouderenzorg.

Astrid: “Mijn persoonlijke visie op positieve zorg en mensgerichtheid komt perfect samen met de missie van Korian. Het levensgeluk van bewoners en cliënten voorop stellen staat dan ook centraal. Vanuit de basiswaarden initiatief, vertrouwen en verantwoordelijkheid voeg ik graag waarde toe. Door mezelf als mens en eerder opgedane ervaring in te zetten, krachten te bundelen en door verbinding te leggen tussen de verschillende zorglabels in Nederland en binnen Korian als internationale organisatie.”

Management

Onze zorgprofessionals worden bijgestaan door het managementteam, dat verantwoordelijk is voor de strategie en aansturing van Korian Nederland. Het team bestaat uit het bestuur, de regiomanagers – elk verantwoordelijk voor een aantal zorglocaties en de soorten zorg en welzijn die daar geboden worden – en de managers van de ondersteunende diensten zoals HR, kwaliteit en financiën. Lees hier het maatschappelijk jaarverslag 2022.

Toezicht

Raad van Commissarissen

De drie leden van de raad van Commissarissen houden met hun kennis, kunde en ruime ervaring toezicht op de kwaliteit van de zorg, het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Korian Nederland. Daarnaast hebben zij een belangrijke adviesrol.

Open dag Korian Nederland

Medezeggenschap en belangenbehartiging

We hebben een tweetal medezeggenschapsorganen: de cliëntenraden en de ondernemingsraad. Vanuit hun eigen expertise en bevoegdheden praten en denken zij mee. Samen borgen we het woon- en werkplezier.

Cliëntenraad

Onze cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten. Ze praten mee over bepaalde beleidszaken en over praktische zaken rondom de zorg- en dienstverlening, zowel in de zorglocaties als op landelijk niveau.

De cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies of er wordt hun om instemming gevraagd. Uitgangspunt is de ervaring van de bewoners of cliënten, en contactpersonen met onze zorg. Een belangrijke rol dus binnen onze organisatie. Een rol die verankerd is in de Wet medezeggenschap cliënten en zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). In deze wet is vastgelegd op welke manier de cliëntenraden de belangen van de bewoners en cliënten behartigen.

Lokale en centrale cliëntenraad
Steeds meer locaties binnen onze zorgconcepten hebben een eigen cliëntenraad. Bij de overige locaties zijn we druk bezig deze samen te stellen. De cliëntenraad bestaat uit bewoners of cliënten, en/of contactpersonen van een zorglocatie. Bij sommige locaties heet de cliëntenraad ook wel ‘klankbordgroep’ of kortweg ‘CR’.

Daarnaast is er een centrale cliëntenraad (CCR) op landelijk niveau. Hierin zitten vertegenwoordigers van de cliëntenraden van een aantal locaties van de verschillende zorgconcepten. De CCR praat over zaken die de zorglocaties overstijgen, en bespreekt dit met de directie van Korian Nederland. De lokale cliëntenraad praat met de locatiemanager.

Meer informatie over de taken en mooie praktijkvoorbeelden vindt u in deze brochure. Of lees het jaarverslag 2023 of het jaarplan 2024 van de CCR om een goede indruk te krijgen van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Contact met de centrale cliëntenraad
Vragen, ideeën of suggesties voor de CCR? Stuur een e-mail naar cr@korian.nl.